ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราฯ หมู่ที่ 3


ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565

     ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.๖๐-๐๐๓ บ้านนิคมหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองอีบุตร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินสายทางหน้าสุขศาลา-คลองส่งน้ำ

      

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินฝั่งบ้านนางสำลี

      

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเรียบสายทางนาเหล่าหลุบ

      

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบุ่งกกแต้-นาหนองแสง

      

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านนายดูลา ก้องเวหา

      

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 4

      

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหัวเมย ม.7

      

12
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง