ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.60-004 บ้านนาหัวเมย หมู่ที่ 7 ต.หนองอีบุตร

     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. กส.ถ.60-004 บ้านนาหัวเมย หมู่ที่ 7 ต.หนองอีบุตร

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (e-bidding)

     

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางปฏิรูปที่ดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๖๐-๐๐๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

     

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางปฏิรูปที่ดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๖๐-๐๐๙


ประกาศร่าง TOR_จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา

     

ประกาศร่าง TOR_จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย กส.ถ.60-003 หมู่ที่ 5 ต.หนองอีบุตร

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองอีบุตร

      ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล, หมู่ที่ 4

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหัวเมย หมู่ที่ 7

     ราคากลางโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล, หมู่ที่ 7

ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกนิคมกุฉินารายณ์นาหัวเมย-บ้านหนองอีบุตร

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหนองแวง

      

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง