ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่อง ปิดโรงพยาบาลสนามตำบลหนองอีบุตร (Community Isolation)

     

ตามที่ อำเภอห้วยผึ้งได้มีคำสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนในระดับตำบล


ขอความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

     เทศบาลตำบลหนองอีบุตร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองอีบุตรดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

     

กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

     

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2565


ประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่องประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

     

ประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

     

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม การเก็บและขนขยะมูลฝอย

      ด้วยเทศบาลตำบลหนองอีบุตร ได้ตราเทศบัญญัติตำบลหนองอีบุตร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 จึงได้ออกประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม การเก็บ และ ขนขยะมูลฝอย เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อจะนำรายได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ของประชาชนในเขตตำบลหนองอีบุตร เทศบาลตำบลหนองอีบุตร จึงขอประชาสัมพันธ์และประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม การเก็บ และ ขนขยะมูลฝอย พร้อมรายชื่อผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ผู้แจ้งความประสงค์ไว้) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมฯ ในอัตราเดือนละ 25 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หากมีการเรียกใช้บริการเป็นครั้งคราว เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช จะคิดค่าบริการในอัตราครั้งละ 150 บาท สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อถ้ามีความประสงค์ให้เทศบาลตำบลหนองอีบุตร จัดเก็บขยะมูลฝอยสามารถมาแจ้งความจำนงค์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองอีบุตรได้ในวันเวลาราชการ

ตารางเก็บขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ทต.หนองอีบุตร

     ประชาสัมพันธ์ ตารางเก็บขยะประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหนองอีบุตร มีนาคม-สิงหาคม 2564

     12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง