ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
ขอความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานานแล้ว โดยมียุงลายเป็นพาหะ
เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 14 ปี แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ นั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ โดยใช้มาตรการ 5ป. 1ข. ได้แก่ 1.ปิดฝาภาชนะให้สนิท 2.ปล่อยปลากินลูกน้ำ 3.เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5.ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน และ ขัดล้างไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย นอกจากนี้ยังต้องใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2.เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ 3.เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) อีกด้วย
ปล.ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพดีไม่มีขาย อยากมีสุขภาพที่ดีอยู่ที่ตัวคุณเอง

ช่วยกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลูกหลานของท่านนะครับ

 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง