ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่อง ปิดโรงพยาบาลสนามตำบลหนองอีบุตร (Community Isolation)

ตามที่ อำเภอห้วยผึ้งได้มีคำสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนในระดับตำบล (Community Isolation) ตั้งแต่ จำนวน 20 เตียง ขึ้นไปเพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มอาการสีเขียว คือ ผู้ป่วยอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้การกำกับดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลห้วยผึ้ง เพื่อแบ่งเบาภาระและลดความแออัดของโรงพยาบาลสนามอำเภอห้วยผึ้ง นั้น

 

                    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  - 19) ในปัจจุบัน ของอำเภอห้วยผึ้ง มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง อยู่ในระดับที่ควบคุมและบริหารจัดการได้ จึงเห็นสมควรประกาศปิดโรงพยาบาลสนามตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการถาวร ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

         ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565

 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง