ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

          ๒๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ”อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันอย่างยั่งยืน

          ในโอกาสนี้ นายสมัย อุ่นบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำฝ่ายท้องที่ แกนนำชุมชน ประชาชนบ้านนาหัวเมย จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ขึ้น ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ป่าชุมชนบ้านนาหัวเมย(ป่าโคกโรงเรียน) เวลา ๐๙.๐๐ น. ในการนี้ ขอขอบคุณ หัวหน้าหน่วยต้นน้ำลำพะยัง และ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๓ (สกลนคร) ให้ความอนุเคราะห์กล้าไม้ที่ใช้ปลูกในวันนี้ เป็นอย่างสูง

 
 
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง