ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมิถุนายน 2565

วันนี้ 7 มิถุนายน 2565 นายสมัย อุ่นบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ รับการตรวจเยี่ยมในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมิถุนายน 2565 โดยลงพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.60-003 บ้านนิคมหนองบัว หมู่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,117 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร ขนาด 10,585 ตารางเมตร

 
 
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง