ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร จัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 โดยนายสมัย  อุ่นบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ขอขอบคุณ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองอีบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอีบุตร อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองอีบุตร ท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ นั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ ซึ่งต้องดำเนินการในทุกหมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน โดยยึดตามมาตรการ 5ป 1ข และมาตรการ 3 เก็บ ดังนั้นความสำเร็จของการควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงเป็นผลมาจากความร่วมมือกันขององค์กรชุมชน แกนนำผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ทุกคนในพื้นที่เป็นสำคัญ

 
 
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง