ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาล  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร
0879927335
นางนพรดา ไชยพิเดช
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร
0631817414
นายกิตติศักดิ์ วัลอาจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร
0886504289
นางทองพันธ์ พันธแสง
เลขานุการนากยกเทศมนตรี
0922632578
ร.ต.ต.เล้ง สกุลโพน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0935534070
 

 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง