ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 

 

   สภาพทั่วไป       
       
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
 

 

เทศบาลตำบลหนองอีบุตร  เป็นหนึ่งในจำนวน  ๔  ตำบล  ของอำเภอห้วยผึ้ง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอห้วยผึ้ง  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  ๖  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

 

  - ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลคำบงและตำบลนิคมห้วยผึ้ง  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามลำห้วยหลัว ไปสิ้นสุดเส้นทางนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ สายห้วยผึ้ง นาหัวเมย  รวมระยะทางด้านทิศเหนือ  ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร

 

  - ทิศใต้ ติดต่อตำบลนาขาม  อำเภอกุฉินารายณ์ และตำบลหลักเหลี่ยม  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดที่หนองหัวช้างบรรจบกับห้วยสะทด  ไปสิ้นสุดที่จุดลำห้วยโศกแสงบรรจบลำห้วยสะทด   รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ  ๕.๕  กิโลเมตร         

 

  - ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลนิคมห้วยผึ้ง และตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากมุมเส้นทางนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์  สายห้วยผึ้ง นาหัวเมย ไปสิ้นสุดที่จุดที่หนองหัวช้างบรรจบกับห้วยสะทด  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ  ๙  กิโลเมตร

 - ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลหลักเหลี่ยม และตำบลสงเปลือย อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดที่ลำห้วยโศกแสงบรรจบลำห้วยหลัว  ไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางสะพานข้ามลำห้วยหลัว เส้นทาง                สายคำบง สงเปลือย  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก  ประมาณ  ๗  กิโลเมตร 

 

 

 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง