ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
ประวัติความเป็นมา
 
     เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๒  ได้มีปู่โพธิสารซึ่งอยู่บ้านผึ้ง  ตำบลแจนแลน  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มาล่าเนื้อในพื้นที่แห่งนี้เห็นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ดีเหมาะแก่การเกษตรจึงได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานด้วยกัน  ๕  ครอบครัวและมีหนองบัวเป็นแหล่งน้ำในการทำนาทำไร่  ต่อมาอีกประมาณ  ๔ - ๕ ปี  มีลูกสาวที่มาด้วยกัน  ชื่อว่า  " บุตร" ป่วยเป็นไข้หนัก  ซึ่งในสมัยก่อนจะเรียกผู้หญิงว่าอีเป็นคำนำหน้า "อีบุตร" ได้ป่วยเป็นไข้และเสียชีวิตลงที่หนองบัวแห่งนี้  จึงได้เรียกหนองน้ำที่ตั้งหมู่บ้านนี้ว่าหนองอีบุตร และใช้เรียกชื่อบ้านมาจนถึงทุกวันนี้เทศบาลตำบลหนองอีบุตร  ได้จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร  เป็นเทศบาลตำบลหนองอีบุตร  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒
 
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง